Vianočná súťaž o 12 hodnotných cien

Kategórie
 
 
 
 
 
 

Vianočná súťaž o 12 hodnotných cien

VIANOČNÁ SÚŤAŽ O 12 HODNOTNÝCH CIEN

SÚŤAŽÍME O
2 x POUKÁŽKU V HODNOTE 60€
+
10 x BLÚZA PODĽA VLASTNÉHO VÝBERU


TRVANIE SÚŤAŽE: 25.11.2019 – 20.12.2019


PODMIENKY SÚŤAŽE:
STAČÍ REGISTROVAŤ VÁŠ EMAIL A BUDETE ZARADENí DO LOSOVANIA O HODNOTNÉ CENY V CELKOVEJ HODNOTE VIAC AKO 520€

ŠANCU MÁ NAOZAJ KAŽDÝ

LOSUJEME 20.12.2019

VÝHERCOV BUDEME KONTAKTOVAŤ PROSTREDNÍCTVOM ZADANÉHO PLATNÉHO E-MAILU. KOMPLETNÝ ZOZNAM VÝHERCOV BUDE ZVEREJNENÝ NA STRÁNKACH:
www.medical-uniforms.sk/scrubsmag/vianoce2019.sk
www.medical-uniforms.cz/scrubsmag/vanoce2019.cz
 (ZVEREJNÍ SA IBA KRSTNÉ MENO + MESTO)

 

 

Tento dokument upravuje pravidlá súťaže organizovanej společnosťou Medical Uniforms Czech spol.s.r.o. a Medical Uniforms spol. s r.o., VIANOČNÁ SÚŤAŽ O 12 HODNOTNÝCH CIEN (ďalej len „súťaž). 

Pravidlá a podmienky uvedené v tomto dokumente platia len na túto súťaž a sú záväzné pre všetkých účastníkov súťaže. Tieto pravidlá môžu byť upravené iba formou písomného dodatku k tomuto dokumentu. Štatút súťaže stanovuje organizátor súťaže, zahrňuje podmienky a účast v súťaži, získanie a vrátenie výhier v súťaži, popisuje práva a povinnosti účastníkov súťaže.

1. Názov súťaže:

Vianočná súťaž o 12 hodnotných cien

2. Titul určený pre súťaž - Webová stránka:

www.medical-uniforms.cz/scrubsmag/vanoce2019.cz,
www.medical-uniforms.sk/scrubsmag/vianoce2019.sk

3. Organizátor súťaže:

Organizátorom súťaže je spoločnosť Medical Uniforms Czech spol. s r.o., Sluneční 478, 29442 Luštěnice IČO:05657644. V Obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou C 268499, Městský soud v Praze a Medical  Uniforms spol. s r.o., Potočná 1540/14, 921 01  Piešťany, IČO: 50049003. Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, vložka č. 36628/T.  (dále jen „organizátor“).

4. Trvanie súťaže:

Súťaž sa koná v období od 25.11.2019 do 20.12.2019 (do 12:00h).

5. Podmienky účasti:

Do súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba okrem zamestnancov organizátora, ktorá v deň začiatku súťaže dosiahla 18 rokov, má trvalý pobyt na území České republiky a Slovenské republiky, a ktorá splní podmínky súťaže (ďalej len „účastník“). Účasťou v súťaži účastník vyjadruje svoj súhhlas s pravidlami a podmienkami súťaže  obsiahnutými v tomto dokumente. 
- Účastník súťaže  zadaním svojho platného emailu do súťaže dáva súhlas so zverejnením príspevku v zmysle zákona o ochrane osobných údajov podľa čísla predpisu 2016/679/EU.  
- Súťažiaci má právo zapojiť sa do súťaže iba raz. Pokiaľ sa súťažiaci opakovane zapojí do súťaže využitím ďalších emialov, stráca štatút súťažiaceho a zároveň právo na výhru.
- Spoločnosť si vyhradzuje právo jednostranne rozhodnúť o nezaradení osoby, ktorá porušila súťažné podmienky uvedené v štatúte súťaže.

Pravidlá súťaže:

- Do súťaže sa môže zapojiť každý účastník, ktorý spĺňa podmínky účasti. Do súťaže je možné sa prihlásiť zadanním platného e-mailu v termíne od 25. 11. 2019 do 20. 12. 2019 (do 12:00h).
- Účastník se prihlási prostredníctvom prihlasovacieho formuláru pop-up okno, kde vyplní všetky povinné údaje. Prihlasovací formulár sa účastníkovi ukáže na stránke:
www.medical-uniforms.cz/scrubsmag/vanoce2019.cz,
www.medical-uniforms.sk/scrubsmag/vianoce2019.sk

6. Vyhodnotenie súťaže:

- 22 náhodne vylosovaných emailových adries  bude ocenených nasledovnými výhrami
2 x poukážka v hodnotě 60€ na nákup oblečenia na stránkach: www. medical-uniforms.cz alebo www.medici-uniforms.sk
10 x Blúza podľa vlastného výberu na stránkach: www.medical-uniforms.cz alebo www.medici-uniforms.sk

- Losovanie výhercov prebehne 20.12.2019, a to náhodným výberom formou losovania s využitím elektronických prostriedkov. 

- Vylosovaný účastník bude informovaný prostredníctvom zadaného e-mailu, v ktorom nájde informácie ohľadne prevzatia a doručenia výhry. 

- V prípade, že víťaz súťaže neodpovie a nezašle potrebné informácie do uplynutia jedného kalendárneho týždňa odo dňa odoslania informácie o výhre zo strany spoločnosti Medical-Uniforms Czech spol. s.r.o., Medical  Uniforms spol. s r.o., pôjde o porušenie podmienok štatútu a víťaz stráca právo na výhru v súťaži s tím, že Společnost si vyhradzuje právo výhru odovzdať vylosovanému náhradníkovi. 

Platnost vyhraných poukážok je do 25.2.2020

Výhercovia budú Čiastočne (krstné meno a mesto) zverejnení na webovej stránke : 
www.medical-uniforms.cz/scrubsmag/vanoce2019.cz,
www.medical-uniforms.sk/scrubsmag/vianoce2019.sk

7. Ochrana osobných údajov:

Medical-Uniforms Czech spol. s r.o., Sluneční 478, 29442 Luštěnice, IČO:05657644 a Medical  Uniforms spol. s r.o., Potočná 1540/14, 921 01  Piešťany, IČO: 50049003 spracováva Vami vyššie poskytnuté osobné údaje za účelom usporiadania a vyhodnotenia Vianočnej súťaže o 22 hodnotných cien. Vaše osobné údaje budú vymazané najneskôr po vyhodnotení výhercov súťaže, pokiaľ neexistujú iné zákonné dôvody pre uchovanie údajov. Máte právo Vami daný súhlas  odvolať a Vaše údaje budú bezodkladne vymazané. Ďalšia účast na hlasovaní v súťaži v tomto prípade nie je možná. Zrušiť súhlas môžete emailom na adrese zodpovednej osoby na  info@medical-uniforms.cz, info@medical-uniforms.sk  alebo listom adresovaným usporiadateľovi. Máte právo požadovať prístup, opravu, vymazanie, obmädzenie spracovania osobních, rovnako ako právo na prenositeľnosť osobních údajov. Účastník berie na vedomie a súhlasí so zverejnením svojho mena jako výhercu na webovej www.medical-uniforms.cz/scrubsmag/vanoce2019.cz, www.medical-uniforms.sk/scrubsmag/vianoce2019.sk

V prípade sporu rozhoduje o nárokoch na výhru s konečnou platnosťou organizátor. Účastník týmto vyhlasuje, že si je vědomý svojich práv v zmysle zákona o ochrane osobných údajov, svoje osobné údaje poskytol organizátorovi dobrovoľne a kedykoľvek môže písomne požiadať o skončenie ich spracovania , a to bezplatne na adrese organizátora.

8. Zodpovednosť organizátora súťaže

Na výhry nevzniká právny nárok. Výherca môže výhru postúpiť inej osobe iba so súhlasom organizátora. Organizátor nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nasprávnymi údajmi poskytnutými účastníkom alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, resp. nevyužitím výhry.
Organizátor nie je zodpovědný za funkčnosť internetového pripojenia a zariadenia, ani za žiadne úkony, ktoré nevykonáva priamo on (alebo za pomoci tretích osôb). 

9. Súdne vymáhanie výhier

Výhry v súťaži nie sú vymáhateľné súdnou cestou ani žiadnym iným právnym spôsobom. V prípade že nastanú pochybnosti o splnení týchto podmienok a pravidel, rozhodne o ich splení resp. ich nesplnení organizátor.

10. Dôležité ustanovenia

Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkách týkajúcich sa tejto súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť tieto pravidlá a podmienky súťaže, rovnako ako právo súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť a to bez udania dôvodu a poskytnutia náhrady. Pokiaľ sa organizátor dozvie, že výherca pre účely súťaže poskytol nepravdivé údaje alebo informácie, organizátor bude oprávnený vylúčiť takéhoto výhercu z účasti na súťaži, pričom jeho nárok na výhru tým zaniká. Tento Štatút súťaže nadobúda platnost a účinnoť dňa 25.11.2019.

V prípade nezrovnalostí medzi propagačními materiálmi k Súťaži s týmto Štatútom, má ustanovenie tohoto Štatútu prednosť. 
V prípade vážnych prevádzkových alebo organizačných dôvodov, alebo z dôvodu vyššej moci si Spoločnosť vyhradzuje právo na zmenu Štatútu a na posunutie, prerušenie alebo zmenu dĺžky trvania Súťaže, rovnako tak zmenu výherných predmetov – nahradenie deklarovanej vyhry predmetom porovnateľnej hodnoty a funkčnosti. Takúto zmenu spoločnosť vhodným sôsobom zverejní.

Zapojením sa do súťaže každý účastník súťaže vyjadruje súhlas s tým, že prevádzkovateľ stránky www.facebook.com, prostredníctvom ktorej je súťaž podľa týchto pravidiel realizovaná, voči nemu nemá žiadne záväzky. 

Spoločnosť zároveň vyhlasuje, že súťaž nie je žiadynm spôsobom sponzorovaná ani riadená zo strany Facebook, resp. prevádzkovateľom stránky www.facebook.com a nie je s ňou inak spojená.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia